Holistisen psykologian täydennyskoulutusohjelma

Palautetta edellisestä opintovuodesta:

” Laajensi maailmankuvaani ja ymmärrystä itsestäni valtavasti.”
” …se mitä saatiin oli kokonaisuudessaan hyvin mielenkiintoista.”
” Loistavia luennoitsijoita.”
” Sain laaja-alaista tietoa ihmisyydestä ja sen tutkimisesta.”

Opintomoduulit ja ajankohdat
Koulutukseen hakeminen
Briefly in English

Mitä on ihminen? ​Mitä on ​yksilöllinen kokemus?

​Syventävä koulutus ihmisen kokemuksellisuudesta psykologian ja muilla ihmissuhdetyön alueilla toimiville.

Lähtökohtina humanistinen psykologia, Lauri Rauhalan ​holistinen ihmiskäsitys ja moninäkökulmaisuden ontologia. Mukana Suomen korkeatasoisimmat alueen kouluttajat. Vankka teoria ja paljon käytännöllistä työskentelyä.

Holistisen psykologian koulutus on tarkoitettu jatkokoulutukseksi ihmissuhdetyöntekijöille (psykologian, kehityspsykologian ja sosiaalipsykologian, tai muiden vastaavien peruskoulutuksen käyneille, esim. psykiatria, psykiatrinen hoitoala). Se soveltuu myös terveydenhoitoalan, opetusalan, ohjauksen ja valmennuksen ammattilaisille. On toivottavaa, että hakijoilla on psykologian perusteiden tuntemus ja/tai psykoterapiakoulutus.

Teoreettinen tausta

​Lähtökohtana humanistinen psykologia. Koulutus soveltuu asiantuntijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ihmisenä olemisen peruskysymyksistä, yksilön kokemuksellisuudesta ja humanistisesta ihmiskäsityksestä psykologiassa. Tällainen fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa jää akateemisessa psykologiassa vähemmälle huomiolle, vaikka se on ihmisen kokemuksellisuuden huomioon ottaen hyvin perusteltu. Tämän lisäksi koulutuksen taustalla on keskustelu ihmistoiminnan tutkimisen ns. erilaisista ontologisista näkökulmista.

Koulutuksen laajempana yhdistävänä viitekehyksenä on professori Lauri Rauhalan esittämä holistinen ihmiskäsitys. Lauri Rauhalan teoksia ovat mm.

Psyykkinen häiriö ja psykoterapia filosofisen analyysin valossa, Weilin + Göös, 1974
Humanistinen psykologia. Helsinki: Yliopistopaino, 1990
Henkinen ihmisessä. Helsinki: Yliopistopaino, 1992
Tajunnan itsepuolustus. Helsinki: Yliopistopaino, 1995
Ihmiskäsitys ihmistyössä Helsinki: Gaudeamus 2020

Ensimmäisen, toisen ja kolmannen persoonan näkökulmat. Me näemme todellisuuden aina tietystä näkökulmasta (Searle, 1997). Psykologiakin tieteenalana voidaan ymmärtää moninäkökulmaisesti (Kallio, 2016; Kallio, 2020), jolloin viitataan siihen, mistä perspektiivistä tutkimuskohteena oleva ihminen, hänen toimintansa ymmärretään ja selitetään tieteellisesti. Ns. ensimmäisen persoonan näkökulma (ontologia) on subjektiivinen (intrapersoonallinen): ihmisellä on aina pääsy itseensä, sisäiseen maailmaansa ja kokemuksiinsa. Samaa ilmiötä voidaan kuitenkin myös tarkastella ns. toisen ja kolmannen henkilön näkökulmista. Kolmannen persoonan näkökulma (ekstrapersoonallinen) on ihmistä ulkopuolisesti havainnoiva, objektiivinen, tieteellinen kuvaus, ja se on tutkimuksellisesti pääsääntöisesti vallalla modernissa psykologiassa: ihmistoimintaa havainnoidaan, mitataan ja käsitteellistetään ihmisen ulkopuolelta tutkijan tai muun riippumattoman henkilön toimesta. Puhutaan myös toisen persoonan näkökulmasta: sillä viitataan toisen ihmisen mielensisällöistä saatuun tietoon, jonka mahdollistuu keskinäisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (interpersoonallinen) (Schraube, 2014; Pauen, 2012; Tressoldi ym. 2017; Van Gulick, 2018). Eri persoonien näkökulmat ovat toisiaan täydentäviä. Samalla tavoin, kuin kolmannen persoonan näkökulma asetetaan jatkuvan tieteellis-kriittisen keskustelun kohteeksi, voidaan myös yleisemmin puhua kriittisestä eri persoonien tai näkökulmien ontologiasta. Koulutuksemme tavoitteena onkin tarkastella ihmistä psykologisesti nimenomaan kriittisestä ensimmäisen persoonan näkökulmasta.

Koulutuksen opintopistemäärä on 20 opintopistettä, ja koulutuksen hyväksytysti suorittaneille annetaan todistus. Koulutus toteutetaan pääosin Helsingissä, yksi tapaaminen Tampereella ja siihen on mahdollisuus osallistua etäopiskellen. Tarkemmat ohjeet annetaan ilmoittautumisen jälkeen.

Haku koulutukseen on avoinna 30.11.2022 asti.

HINTA: 2.800€ (mahdollisuus maksaa erissä – voit neuvotella maksueristä Kriittisen korkeakoulun kanssa)

Kolutukseen liittyviä tekstejä ja muuta Facebookissa: https://www.facebook.com/holistinenpsykologia

Koulutuksen järjestäjä: Kriittinen Korkeakoulu

Tiedustelu ja Hakeminen:

Koulutukseen hakeminen: Koulutukseen on pakollinen haku. Haku on avoinna 30.11.2022 asti. Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää osoitteeseen info@kriittinenkorkeakoulu.fi. Hakemuksen tulee sisältää lyhyt kooste omasta koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä ”motivaatiokirje” eli perustelut, miksi olet hakemassa koulutukseen.

Lisää tietoa Kriittisen Korkeakoulun toimistolta:
info@kriittinenkorkeakoulu.fi, puh. toimisto: 040 552 5959, ma-to klo 12-14

Koulutuksen yhteyshenkilö:
Tony Dunderfelt: tony.dunderfelt@gmail.com, puh. 0405089165

Valikko