Kriittisen korkeakoulun säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Kriittinen korkeakoulu ry. Sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on

 • tarjota tietoja ja virikkeitä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aikamme ongelmista,
 • järjestää mahdollisuuksia itsensä ja yhteisönsä kehittämiseen siitä kiinnostuneille,
 • edistää sellaisen tiedon syntymistä ja kehittymistä, joka antaa uusia näkökulmia todellisuuden ymmärtämiseen, sekä tarjota mahdollisuus erilaisten aatteiden, oppien ja mielipiteitten kohtaamiselle.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Kriittinen korkeakoulu -nimistä kulttuurikeskusta, joka toimeenpanee esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, järjestää kursseja ja seminaareja, tukee ja toteuttaa tutkimus- ja selvitystoimintaa, ylläpitää yhteyksiä samoja tarkoituksia toteuttaviin yhteisöihin kotimaassa ja ulkomailla sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna rahankeräyksiä, järjestää juhlia ja näytöksiä sekä ylläpitää kahvilaliikettä. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4§ Yhdistyksellä on henkilö- ja yhteisöjäseniä.

Henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen Suomen kansalainen, joka pitää yhdistyksen tavoitteiden toteutumista tärkeänä. Henkilöjäsenet ovat lahjoittaja- ja vuosijäseniä. Lahjoittajajäseneksi, jonka jäsenyys on pysyvä, pääsee lahjoittamalla yhdistyksen syyskokouksen määräämän rahasumman. Vuosijäsen voidaan katsoa eronneeksi jos hän ei ole kahden kuukauden kuluessa jäsenmaksun erääntymisestä suorittanut jäsenmaksuaan.

Yhteisöjäseninä voivat olla samaa toimintaa Helsingin ulkopuolella harjoittavat paikallisyhdistykset sekä tukiyhteisöt. Paikallisyhdistykseksi voidaan hyväksyä tietyllä paikkakunnalla tai alueella toimiva yhdistys, joka on omaksunut toiminnalleen samat tavoitteet. Johtokunta voi myöntää tällaiselle yhdistykselle oikeuden ottaa nimekseen yhdistyksen nimen paikkakunnan nimeen yhdistettynä.

Tukiyhteisönä voi olla rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa jatkuvasti tukea yhdistyksen toimintaa.

Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta. Henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous määrää.

5§ Yhdistyksen toimintaa johtaa sen hallituksena yhdistyksen syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kaksitoista kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain 1/3 on erovuorossa.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on kutsuttava koolle, kun kolme jäsentä sitä puheenjohtajalta pyytää. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, ainakin puolet jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Johtokunta voi asettaa avukseen toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät. Toimikuntiin voidaan kutsua jäseniä myös johtokunnan ulkopuolelta. Toimikunnat toimivat johtokunnan valvonnan alaisina.

6§ Johtokunnan puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä johtokunnan kokouksissa sekä valvoo, että yhdistyksen sääntöjä noudatetaan sen toiminnassa. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana puheenjohtajan ollessa estyneenä.

7§ Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle johtokunnan määräämänä ajankohtana vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai kuulutuksella jäsenlehdessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/4 yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenen yhdellä edustajalla kullakin yksi ääni.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

8§ Yhdistyksen kevätkokous pidetään johtokunnan määräämänä aikana maalis-huhtikuun kuluessa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. esitetään yhdistyksen johtokunnan laatima toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta;
 4. esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja siihen liittyvä tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnan jäsenille;
 5. muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuun kuluessa johtokunnan määräämänä aikana.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 3. valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle;
 4. päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta;
 5. päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta;
 6. päätetään seuraavan vuoden talousarviosta;
 7. valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Vaihtoehtoisesti valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastusyhteisö;
 8. muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on jätettävä tilinpäätös viimeistään helmikuun lopussa tilintarkastajalle, jonka tulee palauttaa ne lausuntoineen viimeistään 20. maaliskuuta.

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, tai johtokunnan oikeuttama henkilö, kukin yksin.

11§ Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa ja päätös on tehtävä molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan jollekin vastaavia tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle.