Kurssit ja koulutuksen ohjelma

Koulutuksen etusivulle
Teoria ja tausta
Koulutukseen hakeminen
Briefly in English

Holistisen psykologian täydennyskoulutuksen kokonaisuus

1 Peruskurssi (PK, jakaantuu neljään alajaksoon PK1, PK2, PK3 ja PK4)

2 Holistinen psykoterapia (HP)

3 Tietoisuuden ulottuvuudet (TU)

4 Kehollisuus ja situationaalinen säätöpiiri (KSS)

5 Kesäpäivät 1 ja 2 (KP)

6 Lopputyö (LT)

Kurssien sisällöt

Peruskurssi (sisältää kurssit PK1, PK2, PK3 ja PK4)

Peruskurssi I (PK1)

Peruskurssin aikana opiskellaan holistisen psykologian peruskäsitteitä, kuten Lauri Rauhalan ihmiskäsitys koulutuksen taustafilosofiana, ja fenomenologisen psykologian perusteita sekä moninäkökulmaisuuden käsitettä. Tutustutaan myös holistisen ja humanistisen psykologian historiaan ja inhimillisen kasvun periaatteisiin.

Pe 12.4.2024, klo 16.00 – 21.00
La 13.4.2024, klo 10.00 – 17.00

Paikka: Helsingissä (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin).
Etämahdollisuus olemassa pakottavissa tilanteissa.

Kouluttajat: Dos. Eeva K. Kallio (JYU), Psykologi Tony Dunderfelt, FT Jarno Hietalahti (JYU)

Kurssi sisältää myös materiaaleja ja harjoitustehtävän Google Classroom-alustalla.

Peruskurssi II (PK2) Psykologia kokemustieteenä – historia ja nykyaika

Psykologiassa syntyi 1870-luvulla kaksi eri tutkimussuuntaa, objektiivisuutta korostava luonnontieteellinen tutkimus ja subjektiivisuutta huomioonottava kokemuksellinen näkemys. Nämä kaksi ovat kulkeneet historian kulussa rinnakkain, vaikka kokemuksellis-humanistinen suuntaus on ollut vähemmän tunnettu. Kokonaiskuvan saamiseksi ihmisestä tulee molemmat ottaa huomioon. Tällä kurssilla esittelemme syventävän näkemyksen psykologiasta kokemustieteenä.

La 4.5.2024, klo 10.00 – 17.00
Etäopetus.

Kouluttajat: psykologi Tony Dunderfelt, FT Jussi Backman (TAU)

Kurssi sisältää myös materiaaleja ja harjoitustehtävän Google Classroom-alustalla.

Peruskurssi III (PK3) Ihmisen kehittyminen, viisaus ja itsekasvatus

Kurssilla tarkastellaan aikuisuuden psykologista kehitystä, ja erilaisia käsityksiä ihmiskasvun mahdollisista päämääristä. Esitellään myös psykologista viisaustutkimusta, ja mm. esitellään uusi psykologinen holistinen viisauden malli. Lisäksi inhimillisen kasvun ja itsekasvatuksen teoriaa suomalaiseen perinteeseen liittyen.

La 25.5.2024, klo 10.00 – 17.00
Etäopetus.

Kouluttajat: Dos. Eeva K. Kallio, FT Jani Pulkki (OY), KM Johanna Kallio (TAU)

Kurssi sisältää myös materiaaleja ja harjoitustehtävän Google Classroom-alustalla.

Peruskurssi IV – kesäpäivät 1 (PK4)

Peruskurssiin liittyvät kesäpäivät Tampereella.

Pe 14.6.2024, klo 14.00 – 21.00
La 15.6.2024, klo 10.00 – 17.00

Tarkempi paikka, sisältö ja hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Jatkokurssit

Holistinen psykoterapia (HP)

Holistinen näkemys avaa uusia näkökulmia ihmisten väliseen auttamistyöhön. Terapeuttinen toiminta ottaa laajasti huomioon ihmisen olemassaolon eri puolia, kuten sisäiset kokemukset, ihmisen ainutlaatuisuuden, kehollisuuden ja situaation, eli yhteyden niin elolliseen, yhteiskunnalliseen kuin laajempiinkin systeemisiin ulottuvuuksiin. Tällä opintojaksolla tutustumme myös eri terapiasuuntauksiin, kuten logoterapiaan ja eksistentiaaliseen psykoterapiaan.

La 7.9.2024, klo 10.00 – 17.00
Etänä, videoyhteys.

La 21.9.2024, klo 10.00 – 17.00
Etänä, videoyhteys.

La 5.10.2024, klo 10.00 – 17.00
Helsingissä tai etänä osallistujien mahdollisuuksien mukaan.

Kouluttajat: LKT Heimo Langinvainio, FT logoterapeutti Anne Niiles-Mäki, VTT Sanna Tirkkonen

Kurssi sisältää myös materiaaleja ja harjoitustehtävän Google Classroom-alustalla.

Tietoisuuden ulottuvuudet (TU)

Ihmisen sisäinen kokemusmaailma on laaja, ja kurssilla syvennetään filosofisen psykologian näkökulmien kautta. Syvennymme nykyaikaisen tietoisuustutkimuksen eri ulottuvuuksiin, kuten Ken Wilberin integraalipsykologiaan, ihmisen sisäisten potentiaalien tutkimukseen ja henkisyyden ilmentymiin. Toisaalta käsittelemme myös Jiddu Krishnamurtin ajattelua: hän näki ihmisen tavoitteena olevan vapauden kaikesta ehdollistumisesta, tarkan ihmismielen sisäisen tutkimisen ohella.

Kouluttajat: psykologi Tony Dunderfelt, LL Vilho Ahola, dos. Eeva Kallio

Toteutetaan alkuvuodesta 2025.

Kurssi sisältää myös materiaaleja ja harjoitustehtävän Google Classroom-alustalla.

Kehollisuus ja situationaalinen säätöpiiri (KSS)

Rauhalan holistinen ihmiskäsitys liitetään kurssilla käytännön työhön kehollisuuden- ja situaation osalta. Rauhala viittaa kehollisella ulottuvuudella aineellis-orgaaniseen ihmisen olemuspuoleen, joskin se voidaan myös ymmärtää myös elettynä, kokemuksellisena kehona. Situaatiolla Rauhalan ihmiskäsityksessä tarkoitetaan ennen kaikkea ihmisen olemista suhteessa johonkin, elämäntilanteisuutta, tai kuten Jussi Backman toteaa ”tilanteellisuus, kietoutuminen ja sijoittuminen konkreettisiin olosuhteisiin, aikaan, paikkaan, kulttuuriin, kieleen, historiaan, yhteisöön, yhteiskuntaan ja ihmissuhteisiin”. Kyseessä on dynaaminen kehä, joka muodostuu ihmisen ja ympäristön välisestä jatkuvasta vuorovaikutuksesta (Backman, 2015).

Kouluttajat: Valmentaja Alpo Suhonen, FT Timo Klemola, väitöskirjaopiskelija YM Pia Koivumäki, dos. Eeva Kallio

Toteutetaan keväällä 2025.

Kurssi sisältää myös materiaaleja ja harjoitustehtävän Google Classroom-alustalla.

Kesäpäivät 2 Tampereella (KP)

Kesäpäivien aikana meillä on mahdollisuus tutustua toisiimme ja jakaa kokemuksia holistisesta psykologiasta. Päivien aikana on lyhyitä alustuksia ja luovia keskusteluita osallistujien ja opettajien välillä, hyvää ruokaa ja yhteistä tekemistä. Kesäpäivien aikana voidaan myös ideoida ja esittää lopputöitä.

Toteutetaan kesäkuussa 2025.

Lopputyö (LT) Ammatissa kasvaminen

Koulutuksen lopputyössä kukin osallistuja tarkastelee jotakin valitsemaansa
kysymystä omaan työhönsä tai vastaavaan tärkeään elämänalueeseensa liittyen. Tarkoituksena on kiinnittää koulutuksessa opiskeltu Rauhalan holistinen ihmiskäsitys omiin kokemuksiin. Tasokkaimpia opinnäytetöitä on mahdollista muokattuina julkaista Kriittisen korkeakoulun Katsaus-lehdessä.

Ohjaajat: Dos. Eeva Kallio, psykologi Tony Dunderfelt

Lopputyö tulee suorittaa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Koulutuksen etusivulle
Teoria ja tausta
Koulutukseen hakeminen
Briefly in English