Holistisen psykologian täydennyskoulutus

Seuraava koulutus alkaa 20.1.2023. Haku 30.11.2022 saakka.


Palautetta edellisestä opintovuodesta:

” Laajensi maailmankuvaani ja ymmärrystä itsestäni valtavasti.”
” Loistavia luennoitsijoita.”
” Sain laaja-alaista tietoa ihmisyydestä ja sen tutkimisesta.”

Opintomoduulit ja ajankohdat
Koulutukseen hakeminen
Briefly in English

Syventävä koulutus ihmisen kokemuksellisuudesta psykologian ja ihmissuhdetyön alueilla toimiville

Holistisen psykologian täydennyskoulutus soveltuu asiantuntijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ihmisenä olemisen peruskysymyksistä, yksilön kokemuksellisuudesta ja humanistisesta ihmiskäsityksestä psykologiassa.

Koulutuksen lähtökohtina ovat humanistinen psykologia, Lauri Rauhalan ​holistinen ihmiskäsitys ja moninäkökulmaisuuden ontologia. Koulutuksessa painotetaan myös inhimillisen kasvun ja itsekasvatuksen perinteisiin tutustumista. Mukana ovat Suomen korkeatasoisimmat kouluttajat näiltä aloilta. Opinnot tarjoavat aiheesta vahvan teoriapohjan ja käytännönläheistä opiskelua.

Holistisen psykologian koulutus on tarkoitettu jatkokoulutukseksi ihmissuhdetyöntekijöille (psykologian, kehityspsykologian ja sosiaalipsykologian, tai muiden vastaavien peruskoulutuksen käyneille, esim. psykiatria, psykiatrinen hoitoala). Se soveltuu myös terveydenhoitoalan, opetusalan, ohjauksen ja valmennuksen ammattilaisille. On toivottavaa, että hakijoilla on psykologian perusteiden tuntemus ja/tai psykoterapiakoulutus.

Teoreettinen tausta: Fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa

Koulutuksessa perehdytään fenomenologis-hermeneuttiseen lähestymistapaan joka jää akateemisessa psykologiassa vähemmälle huomiolle, vaikka se on ihmisen kokemuksellisuuden huomioon ottaen hyvin perusteltu näkökulma.

Lisäksi koulutuksen taustalla on keskustelu ihmistoiminnan tutkimisen ns. erilaisista ontologisista näkökulmista. Koulutuksen laajempana yhdistävänä viitekehyksenä on professori Lauri Rauhalan esittämä holistinen ihmiskäsitys. Lauri Rauhalan teoksia ovat mm.

  • Psyykkinen häiriö ja psykoterapia filosofisen analyysin valossa, Weilin + Göös, 1974
  • Humanistinen psykologia. Helsinki: Yliopistopaino, 1990
  • Henkinen ihmisessä. Helsinki: Yliopistopaino, 1992
  • Tajunnan itsepuolustus. Helsinki: Yliopistopaino, 1995
  • Ihmiskäsitys ihmistyössä. Helsinki: Gaudeamus, 2020

Moninäkökulmaisuus: Ensimmäisen, toisen ja kolmannen persoonan näkökulmat

Me näemme todellisuuden aina tietystä näkökulmasta (Searle, 1992; Zahavi, 2005). Psykologiakin tieteenalana voidaan ymmärtää moninäkökulmaisesti (Kallio, 2020), jolloin viitataan siihen perspektiiviin mistä tutkimuskohteena oleva ihminen ja hänen toimintansa ymmärretään ja selitetään tieteellisesti. Eri perspektiivit ovat toisiaan täydentäviä.

Ensimmäisen persoonan näkökulma (ontologia) on subjektiivinen (intrapersoonallinen): ihmisellä on aina pääsy itseensä, sisäiseen maailmaansa ja kokemuksiinsa. Samaa ilmiötä voidaan kuitenkin myös tarkastella ns. toisen ja kolmannen henkilön näkökulmista.

Kolmannen persoonan näkökulma (ekstrapersoonallinen) on ihmistä ulkopuolisesti havainnoiva, objektiivinen, tieteellinen kuvaus, ja se on tutkimuksellisesti pääsääntöisesti vallalla modernissa psykologiassa: ihmistoimintaa havainnoidaan, mitataan ja käsitteellistetään ihmisen ulkopuolelta tutkijan, riippumattoman henkilön toimesta.

Toisinaan puhutaan myös toisen persoonan näkökulmasta: sillä viitataan toisen ihmisen mielensisällöistä saatuun tietoon, joka mahdollistuu keskinäisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (interpersoonallinen näkökulma).

Koulutuksen tavoitteena on tarkastella ihmistä psykologisesti kriittisestä ensimmäisen persoonan näkökulmasta. Koulutuksessa on yleisemmälläkin tasolla tavoitteena herätellä joustavaa ja avointa, mutta samalla kriittistä ajattelua.

Itsekasvatus ja -kultivointi

Koulutuksessa tarkastellaan myös itsensä kehittämisen erilaisia perinteitä ja inhimillisen kasvun mahdollisuuksia. Tällaisia ovat olleet mm. meditaation erilaiset muodot eri kulttuureissa ja monenlaiset oman kehittymisen tavoitteelliset muodot (Gowans, 2021). Myös Suomessa on ollut hyvin rikas itsekasvatukseen ja itsensä kehittämiseen liittyvä perinne filosofiaan ja kansansivistystyöhön pohjautuen.

Viime vuosikymmeninä kansainvälinen viisaustutkimus on korostanut osaltaan itsensä kehittämisen teemoja, ja se on myös sisältänyt yllä mainitun ajatuksen moninäkökulmaisesta ja holistis-integroivasta ajattelusta.

Koulutuksen tarkemmat tiedot

Koulutuksen opintopistemäärä on 25 opintopistettä, ja koulutuksen hyväksytysti suorittaneille annetaan todistus. Koulutus toteutetaan pääosin Helsingissä ja siihen on mahdollisuus osallistua etäopiskellen. Yksi tapaaminen pidetään Tampereella. Tarkemmat ohjeet annetaan ilmoittautumisen jälkeen.

Lähteet:

Searle, J. 1992. The Rediscovery of the Mind. Mass, USA: MIT Press.

Zahavi, D. 2005. Subjectivity and Selfhood. Investigating the First-Person Perspective. Massachusetts: The MIT Press.

Kallio, E. K. (Ed.). 2020. Development of adult thinking: Interdisciplinary perspectives on cognitive development and adult learning. Routledge.

Gowans, C.W. 2021. Self-Cultivation Philosophies in Ancient India, Greece, and China. Oxford University Press.

Haku koulutukseen on avoinna 30.11.2022 asti.

HINTA: 2.800€ (mahdollisuus maksaa erissä – voit neuvotella maksueristä Kriittisen korkeakoulun kanssa)

Kolutukseen liittyviä tekstejä ja muuta Facebookissa: https://www.facebook.com/holistinenpsykologia

Kriittisen korkeakoulun youtubesta voit kuunnella kaksi Holistisen psykologian keskustelusalonkia, joissa koulutuksen vetäjät pohtivat eri teemoja koulutuksen aihepiireistä:

Mitä on henkinen ihmisessä? – Holistisen psykologian keskustelusalonki: https://www.youtube.com/watch?v=WS6Ni7QsZt8

Aikuisuuden kasvu ja kehitys – Holistisen psykologian keskustelusalonki: https://www.youtube.com/watch?v=3O3Y30h-o-4

Tony Dunderfelt ja Eeva K. Kallio

Holistisen psykologian täydennyskoulutuksen pääkouluttajina toimivat Tony Dunderfelt FM, psykologi ja Eeva K. Kallio PsT, dos.

Koulutuksen järjestäjä: Kriittinen korkeakoulu

Tiedustelu ja Hakeminen:

Koulutukseen on pakollinen haku. Haku on avoinna 30.11.2022 asti. Vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää osoitteeseen info@kriittinenkorkeakoulu.fi.  Hakemuksen tulee sisältää lyhyt kooste omasta koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä motivaatiokirje eli perustelut, miksi olet hakemassa koulutukseen.

Lisää tietoa Kriittisen Korkeakoulun toimistolta:
info@kriittinenkorkeakoulu.fi, puh. 040 552 5959, ma-to klo 12-14

Koulutuksen yhteyshenkilö ja toinen pääkouluttaja:
Tony Dunderfelt: tony.dunderfelt@gmail.com, puh. 0405089165

Takaisin sivun alkuun


Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja itsenäinen kurssikeskus.
Opintokeskus Sivis logo

Kursseja, joista saattaisit olla kiinnostunut

Valikko